Collectie Soeterbeeck

Collectie Soeterbeeck
Radboud Universiteit Nijmegen

Kast IIISIGNATUUR TITEL JAARTAL
III 1 Lusthof der godtvruchtige meditatien, op de evangelien der feestdagen des jaers. (Tweede deel) 1722
III 2 L'imitation de Jesus-Christ 1734
III 3 Levens der heiligen voor ideren dag van 't jaer (eerste deel) 1738
III 4 Levens der heiligen voor ideren dag van 't jaer (tweede deel) 1738
III 5 Levens der heiligen voor ideren dag van 't jaer (tweede deel) 1738
III 6 Levens der heiligen voor ideren dag van 't jaer (eerste deel) 1738
III 7 Den catholyken pedagoge 1756
III 8 Praelectiones scholasticae pro suprema grammatices classe 1761
R.P. Petri Canisii, societatis Jesu theologi catechismus 1760
III 9 Historie van het oud en nieuw testament 1778
III 10 Den wech des eeuwich levens 1622
III 11 Den wech des eeuwich levens 1622
III 12 Christelijcken waerseggher 1513
III 13 Levens vande heylighe patriarchen, coninghen, propheten ende andere treffelijcke persoonen van 't oude testament 1642
III 14 Wercken vande H. Moeder Theresia van Jesus. (Eerste deel) 1697
III 15 Wercken vande H. Moeder Theresia van Jesus- Wegh der volmaecktheyt (Tweede deel) 1697
III 16 Spieghel der goeder manieren veur de novitien 1605
III 17 Considerations Chretiennes pour tous les jours de l'anee (Vierde deel) 1715
III 18 Considerations Chretiennes pour tous les jours de l'anee. (Derde deel) 1715
III 19 De psalmen van David (Eerste deel) 1725
De psalmen van David (Tweede deel) 1725
III 20 Den lydenden Jesus 1728
III 21 Discours sur l'histoire universelle 1730
III 22 Christelyke bemerkingen voor alle de daegen van 't jaer, met de evangelien van alle de zondaegen. (Eerste deel) 1730
III 23 Christelyke bemerkingen voor alle de daegen van 't jaer, met de evangelien van alle de zondaegen. (Tweede deel) 1730
III 24 Christelyke bemerkingen voor alle de daegen van 't jaer, met de evangelien van alle de zondaegen. (Derde deel) 1730
III 25 Christelyke bemerkingen voor alle de daegen van 't jaer, met de evangelien van alle de zondaegen. (Vierde deel) 1730
III 26 Christelyke bemerkingen voor alle de daegen van 't jaer, met de evangelien van alle de zondaegen. (Eerste deel) 1730
III 27 Christelyke bemerkingen voor alle de daegen van 't jaer, met de evangelien van alle de zondaegen. (Tweede deel) 1730
III 28 Christelyke bemerkingen voor alle de daegen van 't jaer, met de evangelien van alle de zondaegen. (Derde deel) 1730
III 29 Christelyke bemerkingen voor alle de daegen van 't jaer, met de evangelien van alle de zondaegen. (Vierde deel) 1730
III 30 L'ame élevee a Dieu, par les réflexions et les sentiments, pour chaque jour du mois. (Eerste deel) 1792
L'ame élevee a Dieu, par les réflexions et les sentiments, pour chaque jour du mois. (Tweede deel) 1792
III 31 Onderhandelinge der ziele met Jesus Christus. (Eerste deel) 1742
III 32 De eenzame spraeken, de meditatien en het handboekjen van den H. Augustinus 1748
Het enchiridon of het boek van het geloof, hope en liefde 1748
III 33 De eenzame spraeken, de meditatien en het handboekjen van den H. Augustinus 1748
Het enchiridon of het boek van het geloof, hope en liefde 1748
III 34 Geschiedenis van den reiziger naer het hemelsche Jerusalem 1752
III 35 Pratique de la mémoire artificielle. (Eerste deel) 1767
III 36 Epistels en evangelien, te samen met de Gebeden, genaemd collecta, secreta en post-communio 1770
III 37 Conduite pour passer saintement la carême 1785
III 38 Traité de la paix intérieure 1787
III 39 Christelijcken waerseggher 1602
III 40 De bloedighe compassie van de bedruckte moeder Godts Maria 1623
III 41 Johannes Chrysostomus van der Sterre 1623
III 42 Het leven ende de vervoeringhe van den H. Norbertus 1630
III 43 Het paradys der wellusticheyt 1630
III 44 Het paradys der wellusticheyt 1630
III 45 Den wech des eeuwich leven 1643
III 46 Den dagh des gheestelijcken levens 1648
III 47 Den dagh des gheestelijcken levens 1648
III 48 Kort onderwijs van de meditatien -
III 49 Den gheestelycken leydtsman 1650
III 50 Inleydinghe tot de liefde Godts 1650
III 51 Tractatio de monialibus 1668
III 52 Kort begryp des levens ende der deughden vande weerdighe Joanna van Randenraedt 1690
III 53 Een devote maniere om gheestelijcke peligrimagie te trecken 1563
III 54 Oeffeninge der volmaecktheyt ende christelycker deugden. (Eerste deel) 1625
III 55 Oeffeninghe der volmaecktheyt ende christelycker deughden. (Eerste deel) 1625
III 56 Oeffeninghe der volmaecktheyt ende christelijcker deughden (Eerste deel) 1625
III 57 Oeffeninghe der volmaecktheyt ende christelycker deughden. (Eerste deel) 1625
III 58 Oeffeninghe der volmaecktheyt ende der christelijcker deughden 1626
III 59 Oeffeninghe der volmaecktheyt ende christelijcker deughden. (Tweede deel) 1631
III 60 Oeffeninghe der volmaectheyt ende christelijcker deughden. (Tweede deel) 1631
III 61 Oeffeninghe der volmaecktheyt ende christelijcker deughden. (Tweede deel) 1631
III 62 Oeffeninghe der volmaectheyt ende religieuser deughden. (Derde deel) 1640
III 63 Oeffeninghe der volmaecktheyt ende religieuser deughden. (Derde deel) 1640
III 64 Oeffeninghe der volmaecktheyt ende christeliicker deughden (Eerste deel) 1640
III 65 Oeffeninghe der volmaecktheyt ende religieuser deughden. (Derde deel) 1640
III 66 Oeffeninghe der volmaecktheyt ende religieuser deughden. (Derde deel) 1640
III 67 Het boecsken der broederschap 1604
III 68 Meditatien vande principaelste misterien (eerste deel) 1614
III 69 Den boom des levens, voortsbrenghende twelf vruchten, voorghestelt in twelf meditatien 1631
III 70 Het wonderbaer leven van de salighe maghet Maria Magdalena de Pazzi 1643
III 71 Oeffeninghe der volmaecktheyt ende religieuser deughden (Derde deel) 1643
III 72 Oeffeninghe der volmaecktheyt ende christelijcker deughden. (Eerste deel) 1644
III 73 Het I. stuck van den christelycken onderwyser 1646
Tvveede deel van den nieuwen christelijcken onderwyser 1646
III 74 Het I. stuck van den christelycken onderwyser 1646
Tvveede deel van den nieuwen christelijcken onderwyser 1646
III 74a Den dagh des gheestelijcken levens 1648
III 75 Verschil tussen het tydelyck ende het eeuwigh 1648
III 76 De liefde Godts 1651
III 77 Jaerlixe recollectie van de seve daghen 1664
III 78 Spiegel der deugden 1668
Spigel der volmaectheyt des levens 1668
III 79 Cort verhael van het heyligh ende deuchdelyck leven vanden H. Petrus de Alcantara 1669
III 80 Cort Verhael van het Heyligh ende Deuchdelyck Leven van den H. Petrus de Alcantara 1669
III 81 Leven van den seer doorluchtighen ende ootmoedigen Caesar Gaetano 1670
III 82 Geestelycke oeffeninghen vanden H. Vader Ignatius van Loyola 1673
III 83 Een cleyn tractaetken vande liefde Godts 1616
III 84 Opclimminghe des gheests tot Godt door de leeder der creatueren 1617
III 85 Den gheestelycken strydt 1618
III 86 Den psalter der H. maghet Mariae 1619
Den tresoor van devote H. litanien 1619
III 87 Den gheestelycken rooselaer der alderweerdichste moeder Godts 1623
III 88 Handt-boecxken voor de broederschap van den glorieusen patriarch S. Ioseph 1624
Een cort begryp om op corten tyt tot seer groote volmaecktheydt te komen 1639
III 89 Het open paradys 1647
III 90 De H. jonste tot Jesus 1648
III 91 De eensaemheydt van Philagia 1655
III 92 De dry daghen van Philagia 1655
III 93 Den schat der salicheit 1657
III 94 Troost der siecken, oft: Bereydinge tot een saligh sterven 1663
III 95 De eensaemheydt van Philagia 1664
III 96 De belydenisse van S. Augustyn 1666
III 97 Den inwendighen christenen 1666
III 98 Den inwendighen christenen 1666
III 99 Den inwendighen christenen 1666
III 100 Noodighe onderwijsinghe voor alle christen-gheloovighen 1667
Gulde biechtkonste -
III 101 Tafereelen van boete 1670
III 102 Aenleydinge tot het oprecht geloove 1674
III 103 Costuymen ende usantien der hooftstadt ende meyerye van 's Hertoghenbossche 1684
III 104 Het gulden wieroockvat 1670-71
De seven psalmen der penitentie van den coninghlijcken propheet David 1670
III 105 Het duyfken in de steen-rotse 1665
III 106 De pelgrimagie van het kindeken Jesus 1665
III 107 Het gheestelijck kaertspel met herten troef, oft het spel der liefde 1666
III 108 Het ryck-deughdigh leven van de hoogh-edele gheboren maghet suster Agnes Maria Huyn van Amstenraedt 1673
III 109 Den verlichtenden wegh, zynde het II. deel van den gheestelycken leydtsman. 1680
III 110 Gheestelycke strale des innighs ghebedts, zynde het III. deel van den gheestelycken leydtsman 1680
III 111 Den verlichtenden wegh, zynde het II. deel van den geestelycken leydtsman 1679
III 112 Geestelycken leydtsman voor alle duegt-soeckende zielen. Het eerste deel. 1682
III 113 Geestelycke straele des innighs gebedts, zynde het III. deel van den geestelycken leydtsman. 1682
III 114 Vierde deel van den geestelycken leydtsman 1682
III 115 De twee gheestelycke colomnen vande heylighe kercke 1682
III 116 Geestelycke straele des innighs gebedts, zynde het III. deel van den geestelycken leydtsman 1682
III 117 Pensées ou reflexions chrétiennes pour tous les jours de l'année (Eerste deel) 1707
III 118 Pensées ou reflexions chrétiennes pour tous les jours de l'année. (Tweede deel) 1707
III 119 Regel van de derde orden der eremyten van den H. Vader Augustinus 1709
Derde regel 1709
Levens der heylige, salige, vermaerde dienaers ende dieneressen Godts van de orden der eremyten 1709
III 120 Kort begryp der zedebrieven van den heylighen Hieronimus 1713
De voornaemste zedeleeringen begrepen in de brieven van den H. Salesius 1713
III 121 Kort begryp vande boecken en brieven van de H. Theresia 1714
III 122 Considerations sur la passion de notre seigneur Jesus-Christ, pour tous les jours du carême. 1742
III 123 Den geestelycken roep 1744
III 124 Brieven op de noodtsaekelyckheyt van het geestelyck vertreck ofte exercitien 1745
III 125 Den goeden wille overeenkomende met den alderbesten wille 1745
III 126 Den goeden wille overeenkomende met den alderbesten wille 1745
III 127 Heylig verlangen naar de dood 1745
III 128 De pelgrimagie van het kindeken Jesus 1755
III 129 Maniere ende practijcke van een gheestelijck leven 1586
III 130 Qui sequitur me, dat is: De navolginge Christi 1628
III 131 Grondtreghel der volmaectheyt 1656
III 132 De mediterende duyf 1658
III 133 Aenleydinge tot het godvruchtig leven [1665]
III 134 Mysticke theologie ofte verborghen godtsgeleertheyt 1669
III 135 Kleynen geestelycken blaesbalgh 1677
III 136 Kleynen geestelycken blaesbalgh 1677
III 137 Metamorphosen libri XV 1687
III 138 Le guide de chemin du ciel 1693
III 139 Retraitte spirituelle du R.P. Claude la Colombiere de la compagnie de Jesus. 1702
III 140 [Olie der Wysheyt of Liefde Voedtsel der Christene zielen] 1703
III 141 Catechisme chrétien, pour la vie interieure 1703
III 142 Methodus tripartita 1709
Manuale exorcismorum 1709
III 143 Geestelyke brieven van den H. Franciscus de Sales, bisschop en prince van Geneve 1710
III 144 Den geestelyken onderwyser der devote zielen 1712
III 145 Christelyke bemerkingen voor alle de daegen van 't jaer, met de evangelien van alle de zondaegen. (Derde deel) 1716
III 146 Beatae Mariae Virginis Officium 1740
III 147 Devotie tot den H. Aloysius Gonzaga van de societeyt Jesu 1740
III 148 Devotie tot den H. Aloysius Gonzaga van de societeyt Jesu 1740
Weghwyser tot een saligen doot ende eeuwigh leven 1744
III 149 Devotie tot den H. Aloysius Gonzaga van de societeyt Jesu. 1740
Weghwyser tot een saligen doot ende eeuwigh leven -
III 150 Devotie tot den H. Aloysius Gonzaga van de societeyt Jesu 1740
Weghwyser tot een saligen doot ende eeuwigh leven -
III 151 Institutiones doctrinae Christianae 1758
III 152 Elegantiarum centum et undesexaginta regulae 1759
III 153 De belydenisse van den heyligen Augustinus 1791
III 154 De belydenisse van den heyligen Augustinus 1791
III 155 Devotie tot het alderheyligste herte van onzen heer Jesus Christus -
III 156 Introduction familière a la connoissance de la nature 1797
III 157 Den geestelyken stryd 1824
III 158 Kort begryp Van het Apostolyk Leven, en wonderlyke Daeden van den weerdigen Dienaer Gods P.Franciscus 1806
Novene ter eere van den gelukzaligen Franciscus de Hieronymo ca. 1820
III 159 Den reghel van S. Augustijn gegeven veur de nonnekens 1621
III 160 Les soliliques, les meditations et le manuel de S. Augustin 1705
III 161 Les lettres de S. Augustin. (Tweede deel) 1707
III 162 Les lettres de S. Augustin. (Eerste deel) 1707
III 163 Les lettres de S. Augustin. (Vierde deel) 1707
III 164 Les lettres de S. Augustin (Derde deel) 1707
III 165 Les lettres de S. Augustin. (Vijfde deel) 1707
III 166 Les lettres de S. Augustin. (Zesde deel) 1707
III 167 Het leven van den eerweerdighen vaeder mynheer Nicolaus van Esch oft Esschius 1713
Cort begryp van de generaele ende meest alle dagh voorvallende oeffeninghen 1713
III 168 Le directeur dans les voyes du salut 1719
III 169 Le palmier céleste ou heures de l'église 1725
III 170 Brandende lampen voor het alderheylighste sacrament des autaers. (Vijfde deel) 1729
III 171 Den dienst van de Goede-weke en van de Paesch-weke 1736
III 172 L'office de la semaine sainte et de celle de pâques 1738
III 173 De eenzame spraeken, de meditatien en het handboekjen van den H. Augustinus, als mede het boek van geloof, hope en liefde 1748
Het enchiridon of het boek van het geloof, hope en liefde 1748
III 174 De eenzame spraeken, de meditatien en het handboekjen van den H. Augustinus, als mede het boek van geloof, hope en liefde 1748
Het enchiridon of het boek van het geloof, hope en liefde 1748
III 175 Agnes de sant amore, ofte de vierige novitie 1763
III 176 Onderwysinge ende gebeden voor de gedurige aenbiddinge van het alederheyligste sacrament des autaers. 1766
III 177 Dagelyksche oeffeninge van het inwendig gebed of meditatie 1778
III 178 L'Office de la semaine sainte 1779
III 179 Christelyke voorzorge ofte jaerlyksche oefeninge van agt dagen om zig te bereyden tot eene gelukkige dood 1805
III 180 Vie de la bienheureuse mère de Chantal. (Tweede deel) 1819
III 181 Vie de la bienheureuse mère de Chantal (Eerste deel) 1819
III 182 Den reghel van S. Augustijn gegeven veur de nonnekens 1621
III 183 Den reghel van S. Augvstijn ghegeven veur de nonnekens 1621
III 184 Den reghel van S. Augustijn gegeven veur de nonnekens 1621
III 185 Den gheesteliicken dormter 1626
III 186 Den schadt der meditatien 1628
III 187 Boecxken vande vvonderbare gheschiedenissen vanden H. Hieronymus 1629
III 188 De sonnebloeme oft vande overeencominge vanden menschelijcken wille met den godtlijcken 1638-87
III 189 Sponsus sanguinum, Den bloedigen bruydegom 1641
III 190 Den H. reghel vander H. vader Augustinus ghegeven voor de nonnekens 1651
III 191 Den seraphinschen choorist: heylighende en glorie toebiedende de alderheylighste Dryvuldicheydt 1663
III 192 Broederschap oft gemeynsaemheyt van devotie tot de H. maghet ende moeder Godts Maria 1684
Ghebedt om te lesen voor de H. Communie ofte in de misse -
Verlichtinge rakende de devotie aan het H. Herte van Jesus Christus -
De devotie tot het H. Herte van onzen Heere Jesus Christus 1706
III 193 S. Augustinus, Vierige meditatien ofte aendachten 1687
III 194 Den catechismus van Ste. Theresia 1687
III 195 Regel van de derde orden der eremyten van den H. Vader Augustinus 1709
Derde regel. Volgens het bevel der Roomsche pausen getrocken uyt den oorspronckelijcken regel ende insettingen der orden van den H. vader Augustinus 1709
Levens der heylige, salige, vermaerde dienaers ende dieneressen Godts van de orden der eremyten van den heylighen vader Augustinus 1709
III 196 Vesperboeckje 1719
III 197 Misse, haare korte uytlegging 1789
III 198 Hand-boeksken, behelzende de Gebeden in de openbaere Oeffeninge van den H. Kruys-weg van onzen heer Jesus-Christus 1804
III 199 Dictionaire abrégé de la fable 1804
III 200 Regel voor de geestelyke dochters van de derde orden der Eremyten van de heyligen vader Augustinus -
III 201 Psautier de David 1873
III 202 Psautier de David 1874
III 203 Psautier de David 1874
III 204 Psautier de David 1874
III 205 Psautier de David 1874
III 206 Psautier de David 1874
III 207 Psautier de David 1874
III 208 Psautier de David 1874
III 209 Psautier de David 1874
III 210 Psautier de David 1874
III 211 Psautier de David 1874
III 212 Psautier de David 1874
III 213 Psautier de David 1874
III 214 Psautier de David 1874
III 215 Godsdienstig handboek voor de kranken, en voor diegenen, welke kranken en stervenden bijstaan 1818
III 216 De Glorie van Maria 1834
III 217 De Postulante en de Novitie 1842
III 218 Den H. reghel vander H. vader Avgustinus ghegeven voor de nonnekens 1651
III 219 Den H. reghel van den H. vader Augustinus ghegheven voor de nonnekens 1651
III 220 Den H. reghel van den H. vader Augustinus ghegheven voor de nonnekens 1651
III 221 't Broederschap van de H. Drievuldigheyt 1724
Cort Begryp vande Weerdigheydt, Gratien ende Aflaeten van 't Heyligh Roosen-Cransken -
Roosen-Kransken der goddelycke liefde krachtighen middel tot d'opperste volmaecktheyt -
Den Reghel van S. Augustijn gegeven veur de nonnekens 1621
Aflaeten die aen het Broederschap vanden H. Rochus gegunt sijn 1667
III 222 Kort begryp Van het Apostolyk Leven, en wonderlyke Daeden van den weerdigen Dienaer Gods P.Franciscus 1806
Novene ter eere van den gelukzaligen Franciscus de Hieronymo ca. 1820
III 223 Thieme's viertalig zakwoordenboekje -
III 224 Nieuw Nederduitsch-Fransch klassisch woordenboek 1839
III 225 [Den dienst van de Goede-Weke en van de Paesch-Weke] [1768]
III 226 De Belijdenissen van den H. Augustinus -
III 227 Het leven van den H. Ignatius (eerste deel) 1842
III 228 De belydenissen van den H. Augustinus 1830
III 229 [De Honigbloem] [1850]
III 230 Het licht op den kandelaar 1805
III 231 Godvrugtige gepeyzen ende vuerige bewegingen 1802
III 232 De Glorie van Maria, door den heiligen Alphonsus de Lignori -
III 233 Meditatien over het leven en de mijsterien van O.H.J.C. 2. DEEL 1847
III 234 Meditatien over het leven en de mijsterien van O.H.J.C. 1. DEEL 1847
III 235 Meditatien over het leven en de mijsterien van O.H.J.C. 3. 4. DEEL. 1847
III 236 Leven en mirakelen van de heylige Philomena 1836
III 237 Meditatien over het leven en de mijsterien van O.H.J.C. 1848
III 238 Meditatien over het leven en de mijsterien van O.H.J.C. 1848
III 239 Eener gemakkelijke handleiding voor het inwendig gebed 1839
III 240 Novene des H: Antonii van Padua ofte Negendaagsche Devotie Vermeerderd met het Dingsdags Lof, ter eeren van den Zelven Heijligen ende Verscheijde Andere Oeffeningen ende Gebeeden s. 19
III 241 Navolging van den heyligen Joseph 1840
III 242 Leven van den H. Aloysius de Gonzaga 1826
III 243 Des ehrwurdigen Thomas von Kempen vier Bucher van der Nachfolge Christi 1835
 

Zijbalk