Collectie Soeterbeeck

Collectie Soeterbeeck
Radboud Universiteit Nijmegen

Kast VSIGNATUUR TITEL JAARTAL
V 1 [Leven Lyden ende Doodt ons Heeren Jesu Christi in virige meditatien] [1623]
V 2 Historie van het oud en nieuw testament -
De Historie der geboorte, leven, lyden, en doot van onsen heere Jesus Christus 1734
V 3 Dat niewe testament ons heren Jesu Christi 1533
V 4 Den wijngaert der sielen 1564
Een devote maniere om gheestelyck pelgrimagie te trecken 1563
V 5 Het Nieuwe Testament ons Heeren Iesu Christi 1571
V 6 De Woestijne des Heeren 1599
V 7 Oeffeninge der volmaecktheyt ende christelycker deugden. (Eerste deel). 1674
V 8 Lusthof der godvruchtige meditatiën, op alle de zondagen en heylig-dagen des jaers. (Eerste deel). 1722
V 9 De geestelyke oeffeningen van den H. Ignatius 1756
V 10 De belydenisse van den Heyligen Augustinus 1756
V 11 Epistels en evangelien, te samen met de Gebeden, genaemd collecta, secreta en post-communio 1759
V 12 De Religieuse in de eenzaemheid onderwesen 1759
Geestelyke Lessen voor ider dag der Geestelyke Oeffeningen 1759
V 13 Christelyke onderwyzing of verklaering en uytbreyding van den catechismus 1762
V 14 Raedgevinge voor de gezondheid van de gemeenen man 1765
V 15 Epistels en evangelien, te samen met de Gebeden, genaemd collecta, secreta en post-communio 1768
V 16 Zondaags schoole of uytlegginge op de Evangelien van de zondagen 1783
Heylige-daags schoole 1783
V 17 Christelyke bemerkingen voor alle de dagen van 't jaer met de evangelien van alle de zondagen 1795
V 18 Christelyke bemerkingen voor alle de dagen van 't jaer met de evangelien van alle de zondagen 1795
V 19 Het hofken der gheestlicker bloemen 1610
V 20 Het eerste deel der meditatien van Carolus Scribani 1613
Het tweede deel der meditatien van Carolus Scribani 1613
V 21 Lusthof der godtvruchtighe meditatien op het leven ende lyden onses Heeren Jesu Christi 1622
V 22 Het derde deel der meditatien des eerw. P. Ludovici la Puente 1626
V 23 Leeringhe der religieusen ende godtvruchtighe oeffeninghen van deughdelijcke menschen 1627
V 24 Den boom des levens voorts-brenghende twelf vruchten 1631
V 25 Meditatien op De Mysterien der Verrijssenisse, Openbaringhen, ende Hemel-vaert onses Heeren Jesu Christi 1636
V 26 Lusthof der godtvruchtighe meditatien op het leven ende lyden ons Heeren Jesu Christi 1639
V 27 Het wonderbaer leven van de salighe maghet Maria Magdalena de pazzi religieuse der carmeliten orden 1653
V 28 Cort begrijp der Meditatien 1669
V 29 De Historien des ouden en nieuwen Testaments 1683
V 30 Het nieuwe testament onses heeren Jesus Christus, Overgeset uyt den gemeynen Roomschen Text. 1683
V 31 Seraphinschen sterren-hemel (Eerste deel) 1692
V 32 Seraphinschen sterren-hemel (Tweede deel) 1693
Onvergelyckelyck leven van de ghelucksalighe Passidea Crogi, van Senen. -
V 33 Seraphinschen sterren-hemel (Derde deel) 1693
V 34 Levens der belyders vanden derden reghel des H. Vaders Francisci 1693
V 35 Sinte Augustinus vierighe Meditatien ofte aendachten 1547
V 36 S. Augustinus vierighe aendachten 1547
Een salighe Oeffeninge der passien ons Heeren 1607
Dit is een devoot boecxken van de neghen Choren der Engelen van die heylige Drievuldicheyt -
Verscheyden Litanien, geordineert op die seven daghen vande Weecke 1613
V 37 Gheestelycke bloemen om wel ende salichlycken te leven 1602
V 38 Den Costelycken Spieghel Der Religieuse Volmaecktheydt 1605
V 39 Den Costelycken Spieghel Der Religieuse Volmaecktheydt 1605
V 40 Historie van het H. sacrament van mirakelen 1608
V 41 Een geestelicke Uytlegghinghe op Cantica Canticorum 1610
De geestelicke verweckinghe 1610
V 42 Het tweede deel der meditatien van P. Carolus Scribani 1613
V 43 Het eerste deel der meditatien van P. Carolus Scribani 1613
V 44 Het leven der H. Moeder Terese 1620
V 45 D'Leven van den H.Vader S. Augustijn 1621
V 46 D'Leven van den H.Vader S. Augustijn 1621
V 47 Den Reghel der Volmaectheyt 1623
V 48 Sponsvs Sanginvm ofte Den Bloedighen Bruydegom onser zielen 1623
Thalamvs Sponsi oft t'Bruydegoms Beddeken 1623
V 49 De Beclagingen Christi over de Ondanckbaerheyt der Joden (deel 1) 1624
V 50 De Beclagingen Christi over de Ondanckbaerheyt der Joden (deel 2) 1624
V 51 t'Cieraet der gheestelycker bruyloft 1624
V 52 Den geestelijcken maeghdendans 1624
V 53 Leeringhe der religieusen ende godtvruchtighe oeffeninghen van deughdelijcke menschen 1626
V 54 De leere der religieusen 1624
V 55 De leere der religieusen 1626
V 56 Het derde deel der meditatien des eerw. P. Ludovici de la Puente 1626
V 57 Leeringhe der religieusen ende godtvruchtighe oeffeninghen van deughdelijcke menschen 1627
V 58 Lof der suyverheydt 1627
V 59 Verscheyden opuscula 1627
V 60 Het leven van Joannes Berchmans 1629
V 61 De groote evangelische peerle 1629
V 62 Goddelycke Wenschen 1629
V 63 Den gheestelycken rooselaer der alderweerdichste moeder Godts 1631
V 64 Den costelycken spieghel der Religieuse Volmaecktheydt 1632
V 65 Lof der Suyverheydt 1632
V 66 Het merch der zielen 1634
V 67 Meditatien op de mysterien der verrijssenisse, openbaringhen ende Hemelvaert onses Heeren Iesu Christi 1636
Meditatien van de Mysterien der Godtheydt, Dryvuldigheyt, ende volmaecktheden Godts 1643
V 68 Het leven van P. Balthazar Alvarez 1639
V 69 Het leven van P. Balthazar Alvarez 1639
V 70 Het Ryck Godts inder zielen oft binnen U-lieden 1639
V 71 Gheestelycken schat 1642
V 72 Meditatien van de Mysterien der Godtheydt, Dryvuldigheyt, ende volmaecktheden Godts 1643
V 73 Den spighel vanden berowhebbenden sondaer 1645
V 74 Cort begrijp der Meditatien van P. Ludovicus de Ponte 1645
V 75 Het leven vanden heylighen Franciscus Xaverius 1646
V 76 Croone Der Alderheylichste wonden Christi IESU 1649
V 77 De liefde Godts 1651
V 78 Den H. Reghel vanden H. Vader Augustinus ghegheven voor de nonnekens 1651
V 79 Spore der goddelycker liefde 1657
Eensaemspraecke ofte het beeldt des levens 1657
V 80 Spore der goddelycker liefde 1657
Eensaemspraecke ofte het beeldt des levens 1657
V 81 Besloten hof, het innigh ghebedt 1658
V 82 Het clooster van Sion 1663
V 83 Het leven ende goddelycke leeringhen van Sr. Francoyse Clara van S. Lieven 1677
V 84 Gheestelycken Leydts-man voor alle deught-soeckende Zielen 1680
Den Verlichtenden Wegh, zynde het II. deel van den Gheestelycken Leydts-man 1680
V 85 Gheestelycke Oeffeninghen behelsende niet alleenlyck meditatien van d'Exercitien van onsen H. Vader Ignatius, maer syne onderwysingen nopende verscheyde manieren van bidden. 1680
V 86 Dagelijcksche meditatien voor het geheel jaer 1683
V 87 Korte legende, ofte beschryvinge van de levens ende martyrie der heyligen voor 't geheele jaer (eerste deel) 1687
V 88 Korte legende, ofte beschryvinge van de levens ende martyrie der heyligen voor 't geheele jaer (tweede deel) 1687
V 89 Het goedt ghebruyck vande tvvee H. sacramenten der biechten ende des autaers 1603
V 90 Aendachtighe bemerckinghen van d'eevwicheydt 1625
V 91 Lust-hofken der hemelscher wellusten (eerste deel) 1618
V 92 Inwendighe Oeffeninghen van deughden der Christelicker Zielen 1627
Den boeck des levens 1627
V 93 Eenen korte ende effen Wech des Inwendichs ghebed TS 1628
V 94 Sinte Augustinus vierighe Meditatien ofte aen-dachten 1631
Innighe alleen-spraken der zielen tot Godt 1631
Handt-boecxken van der aenschouwinghen Christi 1631
Devoote Meditatien ofte Aendachten vanden heylighen ende konigh-bloeyenden Leeraer Sinte Bernardus 1631
De strael der goddelijcker liefden 1631
V 95 Een schoon Tractaetken van 't inwendigh Gebedt 1634
V 96 De belydenisse van S. Augustijn 1636
V 97 Den hemel, de stadt der salighen 1636
V 98 De Minne-suchten van S. Augustyn 1638
Alleen-spraecke van de passie ons heeren IESV Christi 1638
V 99 Leven ende wonderlijcke deughden van Sancia Carillo geestelijcke dochter 1638
V 100 De sonnebloeme oft vande overeencominge vanden menschelijcken wille met den godtlijcken 1638
V 101 De sonnebloeme oft vande overeencominge vanden menschelijcken wille met den godtlijcken 1638
V 102 Den Spieghel der volmaecktheyt 1640
V 103 Den Spieghel der volmaecktheyt 1640
V 104 Oeffeninghe van devotie tot d'alderheylichste dryvvuldicheyt 1642
V 105 Van de liefde der christenen tot Iesus 1645
V 106 Handt-boecxken inhoudende den reghel vande derden orden S. Francisci 1652
Triumph der heylighen vande Derde Orden S. Francisci 1644
V 107 Gulde Biecht-konste 1653
V 108 De H. Jonste tot Jesus 1655
V 109 De eensaemheydt van Philagia 1655
V 110 De godtvruchtighe onderhoudenissen van de Christene ziele 1658
Den Spieghel van Philothea 1648
Overdenkingen om te vernieuwen het inwendig van eenen christen mensch -
V 111 Send-brief van onsen Heere Jesus-Christus tot een god-minnende ende devote ziele 1660
V 112 Sponsvs Sanginvm: Den Bloedighen Bruydegom 1662
V 113 Sponsvs Sanginvm: Den Bloedighen Bruydegom 1667
V 114 [[T’saemenspraeck tusschen Jesum Christum ende een Godt-minnende ziele] [1671]
V 115 Den Spiegel der religieusen 1550
Den costlycken spieghel Der Religeuse Volmaecktheydt 1605
V 116 [Vertroostinghe in alle lyden ende teghenspoet] [1549]
Van vrede een suyuverlijck boecxken 1504
Een gheestelijck ende seer devoot boecxken 1554
V 117 Der Secreten vanden eervver dighen Heere Alexis Piemontois 1574
Dat tweede deel der secreten van den Eerweerdighen heere Alexis van Piemont 1574
V 118 Het schat der armen 1606
V 119 Een geestelicke verclaringe ofte wtlegginge op Cantica Canticorum 1616
V 120 Den goddelycken troost 1625
Een tractaet van de meyninghe 1625
V 121 Schoone consideratien van de eeuwigheydt 1625
V 122 Den gheestelijcken dormter 1626
V 123 [Thalamus Sponsi oft t‘ Bruydegoms Beddeken] [1635]
V 124 Vierslagh der goddelycker liefden 1641
V 125 Het eevwigh leven 1644
V 126 Lusthof der godvruchtige meditatien, op alle de zondagen ende heylig-dagen des jaers. (Eerste deel). 1661
Lusthof der godtvruchtige meditatien, op de evangelien der feestdagen des jaers. (Tweede deel). 1661
V 127 La cité de dieu 1664
V 128 La cité de dieu 1664
V 129 La cité de dieu 1664
V 130 Besloten hof : het innigh ghebed 1666
V 131 [Historie van het Oudt en Nieuw Testament] [1669]
V 132 Het Weynigh-bekent broederschap van den sone Godts 1671
V 133 Manna absconditum, oft verborgen Godt in het alderheijlighste Sacrament des autaers 1673
V 134 Aenleydinge tot het oprecht geloove 1674
Aenleydinge tot een christelijcke hope 1674
Aenlydinge tot de waerachtige liefde Godts 1675
Aenleydinge tot de deught van penitentie, ofte Een oprechte bekeeringe des sondaers 1675
Aenleydinghe tot de salighe vreese Godts 1674
V 135 Noodige Onderwysinge voor alle christen-geloovigen om het H. Sacrament der Penitentie ofte Biechte wel ende zalighlijck te gebruycken 1675
V 136 Den inwendighen Christenen 1675
V 137 Den inwendighen Christenen 1675
V 138 Den Engel Michael, strijdende voor de Eer van Godt, en sijn altijdt vast-staende Kerck 1679
V 139 Christelyke Ghepeysen 1683
V 140 Het Masker vande Wereldt 1688
V 141 Het heyligh jaer van de predic-heeren orden 1697
V 142 Regels en Beginselen van het Christelyck leven 1705
Leydsman ten Hemel 1705
Den korten wegh tot godt 1705
Testament, ofte bereydinge tot de doodt 1705
V 143 Zedelessen voor de maegden 1709
V 144 Het duyfken in de steen-rotse 1695
V 145 Sermons du pere Bourdalouë (eerste deel) 1712
V 146 Sermons du pere Bourdalouë (tweede deel) 1712
V 147 Kort begryp vande Boecken en Brieven van de H. Theresia 1714
V 148 Christelycke Bemerkingen Voor alle de dagen van 't jaer met de Evangelien van alle de Sondagen (Eerste deel). 1716
V 149 Christelycke Bemerkingen Voor alle de dagen van 't jaer met de Evangelien van alle de Sondagen (Derde deel). 1716
V 150 Christelycke Bemerkingen Voor alle de dagen van 't jaer met de Evangelien van alle de Sondagen (Tweede deel). 1716
V 151 Christelycke Bemerkingen Voor alle de dagen van 't jaer met de Evangelien van alle de Sondagen (Vierde deel). 1716
V 152 Christelycke Bemerkingen Voor alle de dagen van 't jaer met de Evangelien van alle de Sondagen (Eerste deel). 1716
V 153 Christelycke Bemerkingen Voor alle de dagen van 't jaer met de Evangelien van alle de Sondagen (Tweede deel). 1716
V 154 Christelycke Bemerkingen Voor alle de dagen van 't jaer met de Evangelien van alle de Sondagen (Derde deel). 1716
V 155 Christelycke Bemerkingen Voor alle de dagen van 't jaer met de Evangelien van alle de Sondagen (Vierde deel). 1716
V 156 Christelyke waerheden met godtvruchtige oeffeningen 1717
V 157 Enchiridion medicum oft medicyn boexken 1724
Eenige Remedien die aen-gaen de Chirurgie -
Clarius et Majus Lumen pharmacopaeorum 1724
V 158 Het Boecxken Der Broederschap 1587
V 159 Waerachtighe Historie van de Martelaers van Gorcom 1604
V 160 Het tweede deel der meditatien van P. Carolus Scribani 1613
V 161 Het hvys der conscientie 1620
Een crachtige hulpe om wel te leven ende daer naer te sterven 1620
V 162 Amstelredams eer ende opcomen 1639
V 163 Kerkeliike getyden van de hoogwaerdige Moeder Gods 1650
V 164 Den spieghel der maeghden 1657
Het wonderlyck leven vande eerbaere, devote, ende H. Maghet Lydwina. 1657
V 165 Besloten Hof, het innigh ghebedt, betuynt met de Doornen-Haghe der Verstervinghe. 1658
V 166 Lusthof der godvruchtige meditatiën, op alle de zondagen ende heylig-dagen des jaers. (Eerste deel). 1661
V 167 Den Schadt der gheestelycke oeffeninghen 1668
V 168 Hemels Palm-hof, ofte groot Getyde-boek 1672
V 169 Geestelycken leydtsman voor alle duegt-soeckende zielen (eerste deel) 1682
V 170 Geestelycken leydtsman voor alle duegt-soeckende zielen (eerste deel) 1682
V 171 Troostelyck onderwys voor deught-minnende zielen 1685
V 171a Geestelycken leydtsman voor alle duegt-soeckende zielen (eerste deel) 1688
V 172 Eenige geestelyke brieven van den H. Franciscus de Sales 1701
V 173 Den geestelyken bedelaer en aermoede 1711
V 174 De penitentie der heylige moniken, eremyten en andere die in de eenigheyt geleeft hebben 1711
V 175 De penitentie der heylige moniken, eremyten en andere die in de eenigheyt geleeft hebben 1711
V 176 De penitentie der heylige moniken, eremyten en andere die in de eenigheyt geleeft hebben 1711
V 177 Kort begryp der zedebrieven van den heylighen Hieronimus 1713
De voornaemste zedeleeringen begrepen in de brieven van den H. Salesius 1713
V 178 De psalmen van David (tweede deel) 1725
V 179 L'office de la semaine sainte 1700
V 180 Het lyden van onsen saligmaker Jesus Christus 1727
V 181 Den dienst van de Goede-weke en van de Paesch-weke 1736
V 182 De pelgrimagie van het kindeken Jesus 1737
Tweede deel van de pelgrimagie van Jesus Christus 1737
Derde deel van de pelgrimagie van Jesus Christus 1737
V 183 Geestelyke aenspraken om de zieken te onderwyzen, te troosten en op-te-wekken (eerste deel) 1738
V 184 Christelyke bemerkingen voor alle de dagen van 't jaer met de evangelien van alle de zondagen 1758
V 185 Christelycke Bemerkingen voor alle de dagen van 't jaer met de Evangelien van alle de Sondagen (Tweede deel). 1758
V 186 Christelycke Bemerkingen voor alle de dagen van 't jaer met de Evangelien van alle de Sondagen (Derde deel). 1758
V 187 Christelycke Bemerkingen voor alle de dagen van 't jaer met de Evangelien van alle de Sondagen (Vierde deel). 1758
V 188 Virginia ofte Christelyke maegd (eerste deel) 1760
V 188 Virginia ofte Christelyke maegd (tweede deel) 1760
V 189 Hemels palmhof, of groot Getyde-boek 1767
V 190 Lusthof der godvruchtige meditatiën, op alle de zondagen en heylig-dagen des jaers (Eerste deel). 1778
V 191 Lusthof der godvruchtige meditatiën, op alle de zondagen en heylig-dagen des jaers (Tweede deel). 1778
V 192 Lusthof der godvruchtige meditatiën, op alle de zondagen en heylig-dagen des jaers. (Tweede deel). 1778
V 193 Graduale Romanum juxta Novum Missale Recognitum 1781
Appendix ad Graduale Romanum 1788
Missae Novae festis solemnioribus decantandae [Mis 1-23] 1781
V 194 Schatkiste der Litanien 1792
Twee geestelijke liedekens voor die haere eerste communie doen 1789
V 195 Christelijke onderwijzing na 1825
V 196 Het leven der HH. Maechden voor 1655
V 197 Godvrugtige gepeyzen ende vuerige bewegingen 1802
V 198 De heylige wegen van het cruys ca. 1770
V 199 De Wonderlijcke daden vande Salighe Veronica de Binasco 1674
V 200 Meditatien op het leven van ons heeren Jesu Christi 1695
V 201 Konste der konsten ghebedt 1711
V 202 Corte maniere van oeffeninge 1711
V 203 Het leven van den H. Paus Pius den V 1712
V 204 Eenige geestelycke brieven van den H. Franciscus 1712
V 205 Aan-leiding tot de geluck-zaalige eewigheit 1715
V 206 Christelyke bemerkingen voor alle de daegen van 't jaer, met de evangelien van alle de zondaegen (Vierde deel). 1716
V 207 Den dienst van de goede ende paesch-weke 1725
V 208 Vertroostingen in lyden en tegenspoeden 1785
V 209 Minne-zugten van den heyligen vader Augustinus 1727
Alleen-spraeke van het leyden ons heere Jesu Christi -
Uyt-legginghe der seven psalmen van penitentie 1733
V 210 Vertroostinge der Kleynmoedige 1729
V 211 Traite de la confiance en la misericorde de dieu 1740
V 212 Den Dienst van de Goede-Weke en van de Paesch-Weke 1759
V 213 Fonteyne der liefde van den gekruysten Jesus 1760
V 214 Den getrouwen vriend die de ziekte Bezoekt en vertroost, en de stervende bystaet en bestiert 1777
V 215 Godvruchtige gepeyzen ende vuerige bewegingen 1783
V 216 De belydenisse van den heyligen Augustinus 1791
V 217 Gronden en lessen van het christelyke leven 1809
V 218 De geestelijke onderwijzer der godvruchtige zielen 1826
V 219 Den schat der gebeden -
V 220 [Evangeliën in de vertaling van de Leuvense Bijbel (1548)] -
V 221 Godvrugtige gepeyzen ende vuerige bewegingen 1802
V 222 Sinte Augustinus vierige Meditatien 1603
Sinte Augustinus innighe allenspraken der sielen tot Godt 1603
Sinte Augustinus hantboecxken vander aenschouwighen Christi 1603
Die devote Meditatien oft aendachten vanden heyligen ende honichvloeyende Leeraer sinte Barnardus. 1603
V 223 Konste om sekerlick de volmaecktheyt der devghden te verkriighen 1611
V 224 [Den Schadt der Meditatien] [1628]
V 225 Lust-hofken der hemelscher wellusten 1633
V 226 Van de liefde der Christenen tot de moeder Godts Maria 1641
V 227 Den spieghel van Philothea 1648
De kleyne geestelyke wyn-persse 1731
Novene des H. Antonius van Padua 1742
De kleyne getyden van den heyligen vader Franciscus -
Regel der christelycke volmaecktheydt oft Maniere om daghelycks te wandelen in Godts teghenwoordigheydt 1688
V 228 Het kleyn prieeltjen vande heylighen (eerste deel) 1660
V 229 Het kleyn prieeltjen vande heylighen (derde deel) 1660
V 230 Het kleyn prieeltjen vande heylighen (vierde deel) 1660
V 231 Nieuwe Christelycke Waerheden 1673
V 232 Kleynen gheestelycken blaesbalgh -
(Deel van) Litanien van onsen H. Vader Augustinus (en andere delen van teksten en gebeden) -
De kleyne geestelyke wyn-persse 1731
V 233 Kleynen gheestelycken blaesbalgh -
V 234 Kleynen gheestelycken blaesbalgh 1677
V 235 Christelycke maniere van bidden 1698
Fonteyne der liefden van den ghekruysten Jesus 1671
V 236 Sponsus sanguinum den bloedighen bruydegom 1699
V 237 Godtvruchtige bemerkingen 1707
V 238 Onderwys om wel te bidden ende te mediteren 1709
V 239 Roosencrans-boecksken 1712
V 240 De seven getyden van onse vrouwe 1720
V 241 Minne-suchten van den heyligen vader Augustinus 1760
Alleen spraecke van de passie ons Heeren Jesu-Christi 1760
V 242 Seer [l..telike] en heilsame Godtvruchtigheyd tot het H. en minnelyk Hert van Jesus Christus 1762
Vereeninge: Om wel te sterven, en haast verlost te worden uit het Vage-vuur. Onder de protectie van de H. Moeder Maria, ter eeren van hare onbevlekte ontfangenisse. -
Verheven broederschap onder de bescherminge van den H. ende glorieusen Patriarch Joseph sorghvuldighen voester-vader van Jesus -
Leven van de salige Joanna de Valois -
Cort verhael van den oorsprongh van de Derd-ordeken oft de dry devotien van onse L. Vrouwe -
V 243 De kleyne Geestelyke Wyn-persse -
Novene des H. Antonius van Padua -
Broederschaps Boekjen -
Gebeden onder de H. Misse. -
V 244 De kroon der maeghden 1658
V 245 Geestelyk bloemig Beddeken ofte Novene van den grooten H. Antonius à Padua -
V 246 Klaar Licht voor Roomsch-Katholijken of beknopte kathegismus, der bijzondere geloofsgeschillen 1827
V 247 Les secrets de la vie religieuse 1839
V 248 Onderwyzingen om de godvruchtige zielen in hunne twyfels te verlichten en in hunne bevreesdheden te verzekeren 1839
Onderwyzingen om christelyk in de wereld te leven. 1839
V 249 Manuel du chretien 1865
 

Zijbalk