Een werk uit de bijzondere collecties niet digitaal gevonden? Vraag een scan on demand aan
  
herbarium (Inc 57) Officia Leven Ons Heren (inc 40) Constructie de Bruggen Mungo Parks Reizen Nederlandse Vogelen Die fuernembsten-artickel (Hs 294) Atlas van Blaeu
Voortgang
Project Digitalisering Bijzondere Collecties

Universiteitsbibliotheek Nijmegen

Projectverantwoordelijke: Johan van Wyngaerden

T: 024-3612419
E: johan.vanwyngaerden@ubn.ru.nl


Conservator: Robert Arpots

T: 024-3616119
E: robert.arpots@ubn.ru.nl

Addresgegevens

Bezoek
Radboud Universiteit Nijmegen
Universiteitsbibliotheek
Erasmuslaan 36
6525 GG Nijmegen
The Netherlands

post
Radboud Universiteit Nijmegen
Universiteitsbibliotheek
Postbus 9100
NL-6500 HA Nijmegen
The Netherlands

Ambities van het project

De UB Nijmegen beschikt over ca 45.000 oude drukken en 70.000 negentiende eeuwse werken. De intentie van het project is om ca 10% van de collectie te digitaliseren. De conservator en de medewerker bijzondere collecties maken een jaarplanning die wordt aangevuld door scan on demand aanvragen van Onderzoek en Onderwijs. In bijlage is de gerealiseerde jaarplanning 2013 toegevoegd. De jaarplanning 2014, als onderdeel van een meerjarenplanning die in voorbereiding is, tref je in bijlage aan.


Actueel overzicht uit de catalogus

Bij het klikken op bijgevoegde link, krijgt men een actueel overzicht uit de catalogus van het aantal records dat tot op heden digitaal wordt aangeboden. In bijlage is een handleiding toegevoegd die uitleg verschaft over het filteren van informatie op diverse materiaalcodes, jaar van uitgave, etc.


Overleg met onderzoekers

Uit overleg met onderzoekers van de Radboud Universiteit is gebleken dat men belang hecht aan het digitaliseren van bijzonder collecties. In een college kan men bijvoorbeeld studenten een gedigitaliseerde bron laten kiezen waarop gewerkt wordt. De studie kan afgerond worden door contact met het originele werk. Er is discusie over het basisopzet van digitalisering van bijzondere collecties. Thans wordt de gedigitaliseerde bron volgens metamorfose normen gescand. De persentatie gebeurt met afgeleiden in een bladeraar en een pdf waarin het maken van annotaties mogelijk is. M.n. voor de e-humanties en het onderzoeksproject Nederlab is ook OCR een must. Men is overigens zeer te spreken over de gebruiksvriendelijkheid van de bookreader (bladeraar). Men kan, zowel per pagina, in boekformaat als in veelvoud van pagina's navigeren.Men vindt het minder belangrijk dat pagina's niet "gecropt" zijn omdat men daardoor een beter inzicht in het originele werk heeft.

Ook vraagt men aandacht voor kleine kortlopende projecten die onderzoek en onderwijs met elkaar verbinden en waar studenten met een onderzoeker intensief samenwerken. Men verwacht van de bibliotheek een proactieve rol om deze projecten te faciliteren.Kleinschalige projecten kunnen bouwstenen zijn van een groter plan van aanpak maar van belang is de samenwerking tussen onderzoeker, studenten en bibliotheek die vruchtbaar en resultaatgericht kan zijn.

Sluit aan bij de actualiteit bij het realiseren van tentoonstellingen en breng daarbij de specifiek collectiesterktes onder de aandacht. Volgend jaar is Karel de Grote 1200 jaar overleden. Is dit aanleiding voor specifieke activiteiten? Wordt de informatie digitaal ontsloten en met de nodige metadatering onder de aandacht gebracht?

Een laatste punt van aandacht betreft het ontwikkelen van een presentatielaag waar de gedigitaliseerde objecten op een overzichtelijke manier worden aangeboden en kunnen doorzocht worden. Verder is het van belang een werkomgeving te creëren die onderwijs, onderzoek en bibliotheek vruchtbaar laten samenwerken.

Recent gedigitaliseerde werken


SC.03 Br 8243Violier-boek, 1901-1931, den leden aangeboden bij de viering van het zesde lustrum van den Katholieken Kunstkring "De Violier" 1932
OD 118 c 125 nr.2Het tweede protest1702
OD 118 c 124Kort verhaal van 't geene op den 7. Augusti deses jaars 1705. als ook eenigen tijd van te vooren de Magistraat der Stad Nymegen concernerende is voorgevallen 1705
OD 118 c 156 nr.1Verbaal uit den naam ende van wegen de gemeensluiden, gildens ende borgers der stadt Nimwegen gemaakt ende opgestelt, van't geen dat over het aanstellen ende suppleren van het behoorlik getal der gemeensluiden van gemelte stadt in april, mai, en juni deses 's jaars 1702. is voorgevallen en gepasseert1702
OD 118 c 156 nr.2Extracten uit het register der resolutien by de gemeensluiden der stad Nymegen, sedert den 14 tot den 29 junii 1702. voorgevallen, voornaamentlik omtrent de veranderinge van de regeeringe van de Magistraat der selver stadt 1702
OD 118 c 156 nr.3Korte deductie van de stadt Nymegen, over het ongelyk aan deselve, ende andere steden van het selve quartier, door het verleggen van de ordinaris landschaps vergaderinge, ende het houden van dien binnen de stad Arnhem aangedaan [...] 1702
OD 118 c 155 nr.1-4Debat van de oude en wettige regenten der stadt Nymegen, tegens seecker boeckje geintituleert generale ende particuliere grieven en beswaren tot laste van de ontsette regenten der vrye rijckstadt Nymegen 1704
OD 118 c 155 nr.5Memorie van 't geene sich ten tyde van de verpachtinge van de generale middelen, door haer ed: mog: binnen Groenlo heeft toegedragen 1704
OD 118 c 154Verbael en deductie voor de oude en wettige magistraet der stadt Nymegen1703
OD 118 c 125 nr.1Korte naricht voor den waarden leezer1702
P.Inc 142Dialectice Laurentii Valle libri tres .. 1509
P.Inc 140Dis ist ein hüpsche legende von der heiligē frawen sant Anna vund auch von irem schlecht 1509
P.Inc 150Hier beghint der byen boeck ende is tracterende vanden prelaten ende den ondersatē 1515
57 b 20De generaals van het Koninkrijk Holland, 1806-1810 : een bijdrage tot de studie van de krijgsgeschiedenis van Nederland1968
Pfl.Ned 1711:3Het seldzaem leven, en wonderlycke doodt van den H. Alexius, oorspronck der Alexianen. (Geseyt) celle-broeders 1711
NE 455 b 115De St. Stephenskerk te Nijmegen 1900
OD 116 c 130Tafereel der algemeene geschiedenissen van de Veréénigde Nederlanden1787
P.Inc 123Joannis Gersonis Opera. PArs 31517-1518
P.Inc 138Dit is een deuoet ende gheestelijc boeck dat men heyt der vader collacien. ende is ghemaect bi Johannes cassianus doctoer inder godtheyt. Hier beghint der ouder vader collacie 1506
OD 56 c 233 nr.1J. v. Vondels Palamedes of vermoorde onnozelheit. : Treurspel 1652
OD 110 c 109 nr.1I. v. Vondelens Palamedes oft vermoorde onnooselheyd. : Treur-spel 1626
NE 304 c 14De St. Stephenskerk te Nijmegen1900
OD 111 c 180Nouveau voyage en Suisse : contenant une peinture de ce pays, de ses moeurs et de ses gouvernemens actuels ...An VI [1798]
P.Inc 127Die sermonen op die ewangelien 1501
OD 109 c 224B. Casparis Sagittarii de martyrum natalitiis in primitiva ecclesia liber1696
OD 115 c 181Christoph Cellarii erleichterte Lateinische Grammatic1763
OD 113 c 36Renati Des-Cartes opera philosophica1685
OD Br 29272v. Vondels Palamedes of vermoorde onnozelheit : Treurspel1625
Hs 250Reisbeschrijving naar Rome en terug 1770-1773 / Bartholomaeus Beerenbroek[1785]
OD 114 c 5Amsterdam hervormd : In drie zangen / Door Bartholomeus Ruloffs 1778
OD 112 c 62Ulrici Huberi ... prælectionum juris civilis tomi tres secundum institutiones et digesta Justiniani : accedunt Christiani Thomasii Jcti additiones et Luderi Menckenii Jcti remissiones ad jus Saxonicum Prælectionum juris civilis tomi tres secundum institutiones et digesta Justiniani1776
OD 115 c 173By-wetten voor de broederschap van vrye-metselaaren, uitmaakende de achtbaare loge La bien-aimée te Amsterdam 5799 [i.e. 1799]
OD 115 c 77De principiis juris naturalis enchiridion 1676
OD 115 c 2Frank van Borselen en Jacoba van Beijeren1791
OD 111 c 28Elementa arithmeticæ et algebræ 1782
OD 165 c 39Pastorale rituali Romano accommodatum, canones et ritus ecclesiasticos, qui ad sacramentorum administrationem, aliaq́ue pastoralia officia ritè obeunda pertinent, complectens 1697
OD 105 c 184 nr.1Missive van de stadt Nymegen aen de heeren Staten van de respective Vereenighde Provintien ... continerende een kort en waeragtigh berigt van 't geene van dagh tot dagh by de selve stadt is geadviseert, gedaen en geresolveert over en ter sake van de verschillen en oneenigheden binnen Wageningen in october deses jaers 1707. ontstaen en geresen ... [1707]
OD 105 c 184 nr.2Extracten uyt het reces van de ed. mog. heeren Staten des furstendombs Gelre en graefschaps Zutphen, in Meert en April, en vervolgens by continuatie in October 1707. ordinarie binnen Nymegen gehouden [1707]
OD 105 c 183 nr.1Missive van de stadt Nymegen aen de heeren Staten van de respective Vereenighde Provintien ... continerende een kort en waeragtigh berigt van 't geene van dagh tot dagh by de selve stadt is geadviseert, gedaen en geresolveert over en ter sake van de verschillen en oneenigheden binnen Wageningen in october deses jaers 1707. ontstaen en geresen ... [1707]
OD 105 c 183 nr.2Extracten uyt het reces van de Ed. Mog. Heeren Staten des Furstendombs Gelre en Graefschaps Zutphen, in meert en april, en vervolgens by continuatie in october 1707. ordinarie binnen Nymegen gehouden 1707
OD 110 c 29J. van Vondels Palamedes of vermoorde onnozelheit : treurspel, met aenteekeningen uit 's dichters mondt opgeschreven 1736
OD 113 c 213 nr.1:1Dichtstukken van het Haagsch Genootschap onder de spreuk: Kunstliefde spaart geen vlijt, en bekroonde keurstoffen, Dichtstukken en bekroonde keurstoffen 1791-1799
P.Inc 129Divini Dionysij Areopagitae Caelestis hierarchia, Ecclesiastica hierarchia, Divina nomina, Mystica theologia, undecim epistolae : Ignatii undecim epistolae : Polycarpi epistola una .. Caelestis hierarchia, Ecclesiastica hierarchia, Divina nomina, Mystica theologia 1502
P.Inc 124... Francisci de Mayronis in primū sententiarū foecundissimū scriptū su(um) cōflatus nominatum In primum sententiarum foecundissimum scriptum suum conflatus nominatum1520


Johan van Wyngaerden